Paragraphs
Titel
Datawarehouse
Tekst

Om de sector hierin te ondersteunen heeft VfPf een datawarehouse team ingericht. Een datawarehouse is letterlijk een opslagplaats van gegevens. Door de manier van opslaan is het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren tot betekenisvolle informatie. Een team van analisten houdt zich daar fulltime mee bezig. Zij combineren gegevens vanuit verschillende bronnen: Mijn Vf, de gegevens van het UWV en van WWplus en gegevens die DUO publiceert over schoolbesturen. Daar waar mogelijk wordt persoonsinformatie versleuteld opgeslagen. Vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect; in ons datawarehouse zitten immers privacygevoelige gegevens van alle werknemers in het primair onderwijs en van uitkeringsgerechtigden. Door gebruik te maken van speciale software kunnen digitale rapporten met gegevens worden samengesteld. Deze worden intern gedeeld met de adviseurs en regiocoördinatoren, zodat zij u als bestuurder hiermee kunnen ondersteunen. We willen nog een stap verder en de informatie ook direct toegankelijk maken voor schoolbesturen, via de webportals. Hierover hopen we u meer te kunnen vertellen in de loop van dit kalenderjaar.

Titel
Drie categorieën
Tekst

Alle informatie die we verzamelen voor u als bestuurder zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Waar staan we nu als bestuur?
  2. Hoe doen we het ten opzichte van andere besturen?
  3. Hoe ziet de toekomst eruit?

Van elk van deze onderwerpen wordt hieronder een kort voorbeeld gegeven.

Titel
1. Actuele stand
Tekst

In de Mijn Vf gegevens zit informatie over het verzuim. Het gaat daarbij om het verzuim wegens ziekte. Omdat deze gegevens maandelijks via de administratiekantoren bij ons worden aangeleverd en vervolgens in het datawarehouse terechtkomen, kunnen we al vrij snel daarna een actueel beeld geven van het verzuim. We voeren vooraf wel een aantal bewerkingen uit om het effect van fouten en vergissingen in de aangeleverde data te reduceren. Bovendien relateren wij het verzuim aan het aantal uren dat een werknemer daadwerkelijk gewerkt zou moeten hebben tijdens de ziekteperiode. Hierdoor wijkt onze verzuimindicator (een beetje) af van het DUO-verzuimpercentage.

Afbeelding
sylvia.szely
Afbeelding 1: maandelijkse ontwikkeling van de verzuimindicator in het Primair Onderwijs in 2021.
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Titel
2. Hoe ziet de omgeving eruit
Tekst

Om schoolbesturen goed met elkaar te kunnen vergelijken hebben we een indeling gemaakt die recht doet aan het soort onderwijs, de omvang van het bestuur en aan de complexiteit van de organisatie. We maken onderscheid tussen besturen met alleen regulier basisonderwijs, alleen speciaal (basis)onderwijs en met beide vormen van onderwijs. Wat betreft de omvang is het aantal leerlingen de indicator en wat betreft de complexiteit hebben we het aantal scholen en vestigingen van scholen meegenomen in de indeling. We hebben het weerstandvermogen van besturen (Vf en ERD) van ‘kleine eenpitters’ (één vestiging van een school met minder dan 250 leerlingen ) vergeleken. Besturen met een hoger weerstandsvermogen (het vermogen van de instelling om ook in ongunstige tijden activiteiten te kunnen voortzetten) zijn beter in staat om in (financieel) ongunstige omstandigheden te kunnen overleven. Het blijkt dat in de groep ‘kleine eenpitters’, de ERD-besturen daar beter toe in staat zijn.

Titel
3. De toekomst
Tekst

De leeftijdsopbouw van personen die werken als onderwijsgevende is tamelijk goed te voorspellen. Iedereen wordt immers ieder jaar één jaar ouder. Daarnaast ligt de pensioenleeftijd van tevoren vast. De onzekerheid in de voorspelling gaat over het verloop. Mensen kunnen worden ontslagen of verlaten het onderwijs vrijwillig, bijvoorbeeld door vroegpensioen (vanaf 60 jaar). Door de jaarlijkse leeftijdsverdelingen voor het hele primair onderwijs of die per bestuur naast elkaar te zetten en te extrapoleren kan een inschatting worden gemaakt van aan de ene kant het aantal personen dat het onderwijs verlaat en aan de andere kant van het aantal personen dat als nieuwe leerkracht nodig is.

Afbeelding
sylvia.szely
Afbeelding 2: de leeftijd verdeling van leerkrachten in het primair onderwijs.  De afname van de groep personen boven de 60 is in deze figuur goed te zien
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Groei met ons mee! Wij zijn er voor alle besturen
Tekst

Het datawarehouse van VfPf is continu in ontwikkeling, waardoor we steeds meer rapportages over uiteenlopende onderwerpen kunnen maken. Om goed af te stemmen op de vragen van schoolbesturen, kunnen we uw hulp daar goed bij gebruiken. We horen dan ook graag van u waar uw behoefte ligt op het gebied van data en informatievoorziening over het primair onderwijs. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over ziekteverzuim, financiële kengetallen, de opbouw en samenstelling van het personeel, over uitkeringen aan ex-werknemers of over de leerlingenaantallen.

Laat het ons weten! Uw regiocoördinator is hiervoor uw eerste aanspreekpunt. Check vfpf.nl/regioteams voor de contactgegevens.

Korte omschrijving
Betrouwbare en betekenisvolle gegevens
Omschrijving
Besturen is een kunst en een kunde. Het vereist inzicht in het verleden, een heldere blik op het
heden en een goed omschreven visie voor de toekomst. Er zijn voor bestuurders geschreven en
ongeschreven regels, harde en zachte data én lessen uit het verleden. Van bestuurders wordt
verwacht dat zij weloverwogen en consistente beslissingen nemen op basis van betrouwbare
gegevens. Bestuurlijke beslissingen moeten onderbouwd kunnen worden met informatie die
wordt vertrouwd binnen de eigen organisatie en door de andere betrokkenen in de sector.
Daarvoor is niet alleen de eigen informatiehuishouding belangrijk, maar ook die van de hele
sector.
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
sylvia.szely
Illustratie in VfPf huisstijl data
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Hoofdcategorie
Nieuws
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200