Paragraphs
Titel
Let op! U kunt nog tot en met 24 januari de subsidieregeling Extra hulp voor de klas aanvragen.
Tekst

Met ingang van 1 januari t/m 31 juli 2021 heeft het Ministerie OCW een landelijke subsidie ter beschikking gesteld, die t/m 24 januari a.s. kan worden aangevraagd. Deze subsidie maakt het voor scholen mogelijk om extra compensatie aan te vragen voor het blijven geven van (afstands) onderwijs en de gevolgen van corona op te kunnen vangen. Lees er hier  meer over.

Titel
Stand van zaken landelijke maatregelen voor het onderwijs
Tekst

Het coronavirus COVID-19 heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren en leerlingen zijn het afgelopen jaar met veel flexibiliteit en vindingrijkheid met de situatie omgegaan.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor oa het primair onderwijs in dit servicedocument. Het document geldt als een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen die de sectorraden en bonden hebben opgesteld.
 

Titel
Beleid VfPf
Tekst

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Onze medewerkers werken thuis, de regiocoördinatoren en adviseurs spreken zoveel mogelijk telefonisch af met schoolbesturen en trainingen/regiobijeenkomsten worden uitgesteld of online gegeven.

Titel
Contact
Tekst

Ons kantoor blijft telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.  We doen er alles aan om uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden maar door een beperkte bezetting kan het langer duren dan u van ons gewend bent.

Titel
Maatregelen VfPf
Tekst

In verband met het coronavirus hebben het Participatiefonds en het Vervangingsfonds verschillende maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen. Hieronder vindt u de laatste updates van deze maatregelen.

Titel
Reactietermijnen Pf: per 18 mei weer hervat
Tekst

Om schoolbesturen zo veel mogelijk administratief te ontlasten tijdens de coronaperiode, waren de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement Pf tijdelijk stopgezet. Nu de scholen weer zijn gestart, zijn ook de termijnen weer hervat. Lees hier verder...

Titel
Geen premieheffing Vf over de maand april vanwege corona-sluiting
Tekst

Doordat de scholen de hele maand april gesloten waren, constateerde het Vervangingsfonds dat er minder vervangingen zijn gedeclareerd. Het bestuur heeft daarom besloten over de maand april geen premie te heffen. Lees hier verder...

Titel
Inzetpercentage van poolers tot 1 juni op 100%
Tekst

Het inzetpercentage van de vervangingspools is door het Vf in de periode 1 maart - 1 juni op 100% gezet. Hierdoor ontstaan er voor de vervangingspools geen negatieve financiële gevolgen. Vanaf 1 juni wordt weer het werkelijke inzetpercentage gehanteerd. Lees hier verder...

Titel
Reguliere termijnen indienen declaraties en cases Vf: per 1 juni weer hervat
Tekst

Om schoolbesturen zo veel mogelijk administratief te ontlasten tijdens de coronaperiode, waren de reguliere termijnen voor het indienen van declaraties en cases Vf verlengd of opgeschort. Vanaf 1 juni worden de reguliere termijnen weer hervat. Lees hier verder...

Titel
Q&A met betrekking tot premie, uitkeringskosten en vervangingskosten als gevolg van corona
Titel
Worden mijn vervangingskosten vergoed van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft?
Titel met invulbare tekst

Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze periode.

Zo ook over de declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft. Op deze  pagina leest u er meer over.

Titel
Krijg ik ook te maken met de gevolgen van premie-differentiatie?
Titel met invulbare tekst

De premie van het Participatiefonds wordt niet aangepast. Van premie-differentiatie op basis van het aantal tijdelijke contracten is geen sprake bij het Participatiefonds. Compensatie is daarvoor dus ook niet aan de orde.

Het Participatiefonds vergoedt alle uitkeringslasten voor de sector primair onderwijs. De uitkeringen zullen niet verminderen door de coronacrisis. Het Participatiefonds heeft dus voldoende middelen nodig om deze lasten te kunnen vergoeden.

Titel
De scholen zijn verplicht gesloten. Daardoor heb ik minder werk voor mijn medewerkers. Hoe zit dat dan met werktijdverkorting en met het nieuwe tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?
Titel met invulbare tekst

Op 17 maart 2020 heeft de rijksoverheid een nieuw noodpakket aangekondigd. De werktijdverkorting komt daarmee te vervallen, en daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook hiervoor geldt dat er wel sprake moet zijn van omzetverlies. Het primair onderwijs komt daar dus niet voor in aanmerking omdat de bekostiging doorloopt. Het Pf creëert dus niet een tijdelijke indieningsgrond voor de corona-periode.

De bekostiging van scholen loopt gewoon door. Scholen kunnen het loon daarmee ook gewoon uitbetalen. In deze situatie ontstaat geen (economische) werkloosheid. Voor werktijdverkorting kwam het primair onderwijs dan ook niet in aanmerking.

Titel
Ik heb tijdelijk een vervanger gehad voor een corona-afwezige. Voor die vervanging zijn uitkeringskosten ontstaan. Op welke grond kan ik die nu melden?
Titel met invulbare tekst

Wanneer de arbeidsovereenkomst van de vervanger van iemand op buitengewoon verlof (artikel 8.8 cao PO 2018-2019, of artikel 8.7 cao PO 2019-2020) eindigt, dan kan een vergoedingsverzoek op artikel 4:31 worden ingediend, onder de daar geldende voorwaarden.

Hiervoor is van belang of een corona afwezige als ziek is aangemerkt of dat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van buitengewoon verlof zoals omschreven in artikel 8.8 cao PO 2018-2019, of artikel 8.7 cao PO 2019-2020.
Wanneer de arbeidsovereenkomst van de vervanger van de zieke afwezige eindigt dan kan gebruik worden gemaakt van artikel 4:27 van het reglement Pf, onder de daar geldende voorwaarden.

Titel
Op welke manier moeten we het contract van een vervanger voor een zwangere medewerker invullen die vanwege afstand houden eerder de eigen werkzaamheden niet meer uit kan voeren?
Titel met invulbare tekst

Vraag: Voor een zwangere medewerker willen we iemand op basis van vervangingscontract aannemen. De zwangere kan echter al eerder de eigen werkzaamheden niet meer uitvoeren omdat het niet lukt 1,5 meter afstand te houden, maar kan eventueel wel andere werkzaamheden verrichten (als die er zijn). Op welke manier moeten we het contract met de vervanger invullen zodat na afloop van dat contract de eventuele werkloosheidskosten door Pf vergoed worden?

Antwoord: De PO-raad geeft aan dat in dit geval aan betrokkene buitengewoon verlof kan worden toegekend, vanaf het moment dat ze haar reguliere werkzaamheden niet meer mag/kan uitoefenen. Dat betekent dat het einde van de arbeidsovereenkomst van de vervanger op artikel 4.31 van het Reglement kan worden gedaan.

Titel
Nu de scholen dicht zijn hoeft er niemand vervangen te worden. Gaat mijn premie Vf nu omlaag?
Titel met invulbare tekst

Het Vervangingsfonds vergoedt de extra lasten die een schoolbestuur maakt bij de vervanging van een afwezige wegens ziekte.

Doordat de scholen heel de maand april gesloten waren, zijn er minder vervangingen geconstateerd. De vervangers die reeds waren ingehuurd zijn wij uiteraard wel blijven vergoeden.

Om een positieve bijdrage te leveren aan de scholen bij het weer opstarten van de lessen in de klas heeft het Vf daarom besloten om over de maand april geen premie te heffen. Dit geldt voor alle premies in de verschillende aansluitvormen. U leest er hier meer over.

Titel
Is het noodpakket van de overheid van toepassing op primair onderwijs?
Titel met invulbare tekst

De overheid neemt maatregelen voor bedrijven waar sprake is van een omzetdaling of waarbij een liquiditeitsprobleem ontstaat.

Deze regelingen gelden niet voor het primair onderwijs aangezien het Ministerie van OCW heeft aangegeven dat de bekostiging onverminderd doorgaat.

Titel
Uitgelicht vraagstuk
Korte omschrijving
Vergoeding vervangingskosten
Titel
# Dikke duim vanuit huis voor het PO!
Tekst

Vanachter onze thuiswerkplek: heel veel respect en een dikke duim omhoog voor alle mensen in het primair onderwijs in deze moeilijke tijd!  Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe.

Korte omschrijving
VfPf en het coronavirus
Omschrijving
Het coronavirus (COVID-19) treft veel mensen en leidt over heel de wereld tot vergaande gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.
Bij VfPf blijven we ons inzetten om onze klanten zo goed mogelijk te helpen ondanks de uitdagingen waar we momenteel allemaal voor staan.
De veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en klanten zijn het allerbelangrijkst en staan daarbij voorop.
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
di, 03/17/2020 - 07:13
nina.penningdevries
Afbeelding wereldbol met mondkapje
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Hoofdcategorie
Nieuws
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200