Bouwblokken
Titel
In het kort: wat is het Nationaal Programma Onderwijs?
Tekst

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs of NPO) is een steunpakket van €8,5 miljard om schade op het gebied van onderwijs als gevolg van corona te herstellen. Met de NPO-gelden kunnen onderwijsinstelligen, waaronder die in het primair onderwijs, investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en in het inhalen van coronavertragingen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een menukaart met interventies. Op deze pagina gaan we in op het duurzaam inzetten van de gelden voor structurele oplossingen voor uw schoolorganisatie en hoe het zit met de NPO-gelden en het Reglement Pf.

Titel
Kortetermijnoplossingen volstaan niet
Tekst

Met incidenteel geld lossen we geen structurele problemen op. Er is behoefte aan een duurzame verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Dit onderschrijft ook de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom is ons advies: investeer niet in de kortdurende aanname van personeel met de gedachte dit personeel (deels) na 2 jaar weer af te laten vloeien. Zet juist in op een sterk schoolteam door de bestaande werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. 
VfPf heeft alle expertise in huis om u hierbij te helpen.  

Titel
Anders organiseren, denken en doen
Tekst

Onze RADI® adviseurs denken graag met u mee om op een duurzame manier te kijken naar uw personeelsbeleid. Preventief, proactief en klaar voor de toekomst. Met onze diensten en instrumenten zetten we in op professionalisering, een andere – meer preventieve – inrichting van uw organisatie door strategische personeelsplanning en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wij denken in kansen en laten geen enkele mogelijkheid onbespreekbaar.  

Titel
Structurele oplossingen
Tekst

Voor een aantal interventies uit de ‘menukaart’ van het ministerie zal extra personeel nodig zijn. Onze adviseurs helpen u deze behoefte in kaart te brengen en te kijken naar structurele oplossingen die in het belang zijn van de leerlingen, de onderwijskwaliteit en uw medewerkers. Zo hebben onze Casemanagers re-integratie een goed beeld van wie in uw regio op zoek is naar passend werk en kunnen daar waar nodig in bemiddelen.  

Titel
Doorontwikkeling van de menukaart en onderwijskennis.nl
Tekst

De menukaart met effectieve interventies van het National Programma Onderwijs is sinds lancering bijgewerkt. Er zijn per 1 april 2022 een aantal interventies toegevoegd en aangepast. De menukaart wordt de komende tijd nog verder doorontwikkeld. Op npoonderwijs.nl vindt u de volledige menukaart  en meer informatie over het gebruik, de opbouw en achtergrond ervan. Verder wordt er vanaf de menukaart nu direct doorverwezen naar de bijbehorende themapagina’s op onderwijskennis.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het NP Onderwijs.

Titel
Helpdesk ondersteuning NP Onderwijs
Tekst

Heeft u vragen over het NP Onderwijs? Dan kunt u hiervoor terecht bij de speciale helpdesk van het ministerie van OCW. De helpdesk is sparringpartner bij vragen over de inzet van het NP Onderwijs binnen uw school of bestuur. De ervaren onderwijsadviseurs van de helpdesk kunnen (kritisch) met u meedenken en uw vragen over de analyse, plannen en uitvoering beantwoorden.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar [email protected].

Titel
NPO-gelden en het Reglement Pf
Tekst

Het Participatiefonds heeft besloten dat alle NPO-gelden vallen onder de definitie van Landelijke Subsidie. 

In het huidige, gemoderniseerde Reglement Pf  (ingegaan op 1-8-2022) staat geen vergoedingsgrond voor tijdelijke subsidies. De werkgever krijgt standaard 50% van de werkloosheidskosten vergoed, ongeacht de beëindigingssituatie en hoeft daar verder niets voor te doen. De werkgever kan wel een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen naar 10% als aan een van de beëindigingsgronden en voorwaarden die in het Reglement Pf 2022 staan wordt voldaan. 

In het vorige Reglement Pf stond dit onder begripsbepaling 17. Voor werkloosheidskosten die ontstaan doordat tijdelijke contracten niet verlengd kunnen worden omdat de gelden eindigen of minder worden, kan de werkgever een vergoeding aanvragen en beroep doen op artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022.
 

Afbeelding
Nina Kamsteeg
Illustratie van pratende man en vrouw met formulier in hand
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Titel
Veelgestelde vragen
Titel
Is er een indieningsgrond voor het Nationaal Programma Onderwijs in het huidige Reglement Pf?
Titel met invulbare tekst

Het huidige reglement kent de definitie van Landelijke Subsidie in begripsbepaling 17. Dit betreft een subsidie verstrekt door de overheid. Het huidige reglement kent op basis van artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022 een vergoedingsgrond waarbij een school voor vergoeding in aanmerking kan komen, zodra zij op grond van een landelijke subsidie een werknemer heeft aangenomen, maar deze moet ontslaan vanwege wegvallen of verlaging van de landelijke subsidie. Niet alle NPO-gelden zijn subsidies, maar het zijn wel tijdelijke gelden die verstrekt worden vanuit de overheid. Alle gelden die vanuit de NPO worden verstrekt, hebben hetzelfde hoofddoel, namelijk herstel van problemen binnen het onderwijs die zijn voortgekomen vanuit de Coronacrisis. Daarom heeft het Participatiefonds ervoor gekozen om de NPO-gelden ook te laten vallen onder deze begripsbepaling. Op voornoemd artikel van het huidige reglement kan een beroep worden gedaan als de laatste dag van het arbeidscontract vóór 1-8-2022 ligt. 

Titel
Maakt het type NPO-geld uit voor het wel of niet in aanmerking komen voor vergoeding van werkloosheidskosten?
Titel met invulbare tekst

NPO-gelden bestaan uit: bedrag per leerling aan lumpsum, aanvullende bekostiging en subsidieregelingen. Een lumpsum bedrag krijgt de school automatisch. De andere twee soort NPO-gelden moet men aanvragen.  Als er werkloosheidskosten ontstaan nadat een dienstverband beëindigd is dat met NPO-gelden bekostigd is, dan maakt het niet uit met welk type NPO-gelden dat is gebeurd. De voorwaarde is dat wordt voldaan aan de vereisten van artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022.

Titel
Komt extra inzet van personeel met een tijdelijk karakter in het kader van NPO altijd in aanmerking voor vergoeding?
Titel met invulbare tekst

Alleen als de extra inzet is gefinancierd met NPO-gelden en bij de beëindiging van het arbeidscontract wordt voldaan aan artikel 4:51 Reglement Pf 2021-2022, dan komen de werkloosheidskosten die ontstaan in aanmerking voor vergoeding. Het is daarvoor dan wel nodig dat de NPO-gelden/landelijke subsidie, op basis waarvan de werknemer is aangenomen, is gedaald of beëindigd.

Titel
Welke eigen bijdrage geldt er bij de beëindiging van het contract na de modernisering van het Participatiefonds?
Titel met invulbare tekst

Daar kunnen we niet vooraf een antwoord op geven. Of de eigen bijdrage verlaagd kan worden, hangt af van de wijze en de reden van beëindiging van het contract, en de inspanningen van de werkgever om de beëindiging te voorkomen.

De modernisering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers om uitkeringskosten te voorkomen en personeel duurzaam aan het werk te houden. Pas wanneer dit echt onmogelijk blijkt of niet lukt, komt het gemoderniseerde reglement van het Participatiefonds aan bod. Als een schoolbestuur tijdens het dienstverband alles heeft gedaan om iemand duurzaam aan het werk te houden en uitkeringskosten te beperken, en de beëindiging heeft plaatsgevonden op één van de gronden die in het reglement staan wordt de eigen bijdrage verlaagd naar 10%. In alle andere gevallen geldt een eigen bijdrage van 50%. Minimaal 50% van de uitkeringskosten zullen dus altijd door het Participatiefonds worden vergoed.

OCW heeft inmiddels aangegeven op de website nponderwijs.nl dat u voor deze kosten een bestemmingsreserve kunt opnemen.

Bij tijdelijke extra financiële middelen is het goed mogelijk dat als deze middelen vervallen er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor ontslag. Maar daarbij wordt wel gekeken naar de volledige financiële situatie bij de werkgever. Als tegelijkertijd de overall bekostiging bijvoorbeeld omhoog is gegaan, dan is er mogelijk geen sprake van een bedrijfseconomische reden. Financieel is er dan namelijk ruimte om de medewerker te behouden, al dan niet door interne herplaatsing.

Het is bij aannemen van nieuw personeel belangrijk dat werkgevers zich richten op de vraag hoe zij deze mensen duurzaam voor de organisatie (of het PO) kunnen behouden en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de werkloosheidskosten beperkt blijven als een beëindiging toch onvermijdelijk blijkt. Bijvoorbeeld door op tijd en actief met een van-werk-naar-werk-traject aan de slag te gaan. De regioteams van VfPf ondersteunen en adviseren schoolbesturen met strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van personeel. Immers: hoe lager de werkloosheidskosten hoe meer geld een werkgever kan investeren in personeel(sbeleid).

Concluderend wordt er dus geen specifieke verlagingsgrond opgenomen in het gemoderniseerde Reglement Pf voor het NP Onderwijs.

Bestemmingsreserve opnemen

Bij de veelgestelde vragen op nponderwijs.nl staat hierover het volgende (5 april 2022):

Kan ik het geld ook inzetten na de periode van het NP Onderwijs?

De bestedingstermijn is februari 2022 verlengd met 2 jaar. Het is de bedoeling dat de extra middelen worden besteed in de schooljaren 2021-2022 tot en met 2024-2025, dus tot en met juli 2025. De verlenging geeft scholen meer ruimte om weloverwogen interventies te treffen in plaats van snelle keuzes om het geld op tijd uit te geven. Hier zijn ook de leerlingen bij gebaat.

De corona-vertragingen blijven wel urgent en significant. In het belang van de leerlingen, vragen we scholen ondanks het verlengen van de looptijd dus ook nog steeds om zo snel mogelijk plannen te maken deze vertragingen in te lopen.

In twee gevallen kunt u bestemmingsreserves opnemen:

  • Als u middelen pas kunt uitgeven in het volgende kalenderjaar, maar wel binnen de looptijd van het NP Onderwijs.
  • Als u na 1 augustus 2025 werkloosheidskosten verwacht voor personeel dat u met geld uit het programma hebt aangenomen. De werkgroep Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging 660 bekijkt in het najaar of u voor werkloosheidskosten een voorziening mag vormen. De PO-Raad past dan zijn handreiking hierop aan.

Als u na de looptijd van het NP Onderwijs een wettelijk verplichte transitievergoeding verwacht, kunt u een voorziening hiervoor opnemen. Het gaat dan om personeel dat is aangesteld met de middelen uit het NP Onderwijs en van wie wordt verwacht dat zij ontslagen worden binnen of direct na de looptijd van het NP Onderwijs.

De middelen kunnen niet worden teruggevorderd als ze niet (tijdig) wordt uitgegeven.

Lees meer over de besteding van NP Onderwijs-middelen op de website van OCW nponderwijs.nl.

Lees hier meer over de Modernisering Pf. 

Titel
Vragen?
Tekst

Heeft u vragen of wilt u even sparren? De adviseurs van uw regioteams staan voor u klaar.  

Afbeelding
Nina Kamsteeg
Illustratie van kaart Nederland met scholen
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Media is een illustratie
Illustratie
Doelgroep
Omschrijving
De onderwijsministers hebben een flink bedrag ter beschikking gesteld voor het wegwerken van de leerachterstanden door corona. Op zich goed nieuws. Maar waar begint u? En nog veel belangrijker: hoe zorgt u er ook na afloop van het steunprogramma voor dat uw school toekomstbestendig is en blijft? Dat leggen we hieronder uit.
Korte omschrijving
Investeer in een sterk schoolteam door de bestaande werkdruk te verlagen en werkplezier te verhogen.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-49
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
Meisje aan het rekenen voor een schoolbord
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken