Bouwblokken
Titel
Re-integratietraject
Tekst

Onze ondersteuning is maatwerk. Samen met de werkzoekende bekijken we wat hij of zij nodig heeft en waar kansen liggen. Zodra de werkzoekende (weer) klaar is voor de arbeidsmarkt, bemiddelen we actief naar een baan.
Onze begeleiding loopt net zo lang tot de uitkering eindigt.

Titel
Wel of niet terug naar het PO?
Tekst

In het primair onderwijs zijn volop kansen en mogelijkheden. Maar iemand die echt niet terug kan of wil naar het onderwijs, helpen we liever naar een baan in een andere sector. Dat willen we dan ook zo snel mogelijk samen vaststellen en onze begeleiding en bemiddeling erop afstemmen

Titel
Fases in begeleiding
Tekst

We onderscheiden 5 fases in de begeleiding. Soms kan er een fase worden overgeslagen. Bijvoorbeeld als bij de intake blijkt dat iemand geen begeleidingstraject nodig heeft en al klaar is om direct bemiddeld te worden naar een baan.

Titel
Contactfase
Titel met invulbare tekst

We sturen uw ex-werknemer een kennismakingsbrief met informatie. Is het recht op uitkering langer dan 12 weken, dan neemt onze loopbaanadviseur telefonisch contact op. In dit gesprek maakt de loopbaanadviseur de inschatting of de ex-werknemer nog binnen het primair onderwijs wil/kan werken. Is er binnen 4 weken geen zicht op een baan, dan start de loopbaandaviseur de re-integratiebegeleiding op. 

Titel
Intakefase
Titel met invulbare tekst

Uw ex-werknemer heeft een intakegesprek met een loopbaanadviseur van het Participatiefonds. Deze maakt een inschatting van de afstand tot de arbeidsmarkt van uw ex-werknemer en omschrijft in een trajectplan welke activiteiten ingezet moeten worden. In het trajectplan staat ook de geschatte duur van de re-integratiebegeleiding. Uw ex-werknemer geeft akkoord op het plan. In het portaal Mijn Pf kunt u als ex-werkgever zien in welke fase de re-integratiebegeleiding zit.

Titel
Begeleidingsfase
Titel met invulbare tekst

De re-integratieactiviteiten die in het trajectplan staan worden ingezet. Onze loopbaanadviseur begeleidt uw ex-werknemer daarin. Het doel is het arbeidsmarktfit maken van de ex-medewerker, zodat deze aan het werk kan in een passende en duurzame baan. Er wordt o.a. een persoonsprofiel en zoekprofiel opgesteld. Denk ook aan loopbaantests en sollicitatietraining.

Titel
Bemiddelingsfase
Titel met invulbare tekst

De focus ligt op het plaatsen van de ex-werknemer in een geschikte nieuwe baan, zodat een werkloosheidsuitkering niet meer nodig is. Gaat het om een baan in het primair onderwijs, dan kijkt de loopbaandaviseur samen met het regioteam van VfPf naar de mogelijkheden. Ze gebruiken hun netwerk in de regio en stellen de ex-werknemer voor bij schoolbesturen. Bij bemiddeling buiten het PO gebruikt de loopbaanadviseur o.a. de Werkgeversservicepunten van UWV en de contacten bij instellingen en bedrijven waar kansrijke vacatures zijn.

Titel
Monitoringfase
Titel met invulbare tekst

In bepaalde gevallen vindt er geen actieve re-integratiebegeleiding plaats, bijv. wanneer de ex-werknemer ziek is, voor een deel alweer aan het werk is, binnen 18 maanden AOW gaat ontvangen of in een kansrijke sollicitatieprocedure zit. We voeren wel de kwalitatieve toetsing van de sollicitatieplicht uit en controleren ziekmeldingen. De monitoringsfase loopt door totdat de uitkering is beëindigd. 

Als tijdens de monitoringfase re-integratiebegeleiding opgestart moet worden, neemt de loopbaanadviseur van Pf opnieuw contact op met de ex-werknemer voor een intake. 

Titel
Welke middelen zet Pf in bij re-integratie
Tekst

Hier leest u meer over welke middelen Pf inzet bij het re-integratietraject binnen en buiten het PO

Daarnaast doet het Participatiefonds ook de kwalitatieve toetsing van de sollicitatieactiviteiten van uw ex-werknemer. 

Titel
Volg het traject via Mijn Pf
Tekst

In het portaal Mijn Pf heeft u inzicht in de werkloosheidsuitkeringen die aan u als werkgever gekoppeld zijn. Daar ziet u o.a. de totale werkloosheidskosten en de eigen bijdrage die u moet betalen. U kunt daar ook de actuele fase van het re-integratietraject zien. Daarvoor moet u wel de juiste rechten hebben bij eHerkenning. Lees hier hoe de rechten voor Mijn Pf bij eHerkenning ingesteld moeten worden.

Titel
Wat kunt u als ex-werkgever betekenen in dit traject?
Tekst

De loopbaanadviseur kan samen met het regioteam de volledige re-integratiebegeleiding op zich nemen. De ex-werkgever kan de voortgang volgen via Mijn Pf en voor specifieke vragen contact opnemen met het Team Loopbaanadvies van Pf. 

De ex-werkgever kan ook bij de start van het traject input geven aan de loopbaanadviseur. De ex-werkgever kent de ex-werknemer vaak goed en kan hierdoor een waardevolle bijdrage leveren en eventueel suggesties doen voor de inhoud van het traject.

Uw rol als werkgever is vooral voorafgaand aan het einde van het contract belangrijk! Hoe neem je op een goede manier afscheid van een werknemer, zodat die snel ergens anders aan het werk gaat, liefst binnen het onderwijs. En niet (of zo kort mogelijk) in een uitkering terecht komt.

Doelgroep
Omschrijving
Wie in het primair onderwijs heeft gewerkt en in een werkloosheidsuitkering terecht komt, krijgt re-integratiebegeleiding van het Participatiefonds. Het is onze wettelijke taak om uw ex-werknemer naar een duurzame nieuwe baan te begeleiden zodat deze geen uitkering meer nodig heeft.
Korte omschrijving
Hoe ziet de begeleiding van uw ex-werknemer met werkloosheidsuitkering eruit?
Rangschikking (volgordelijkheid)
0
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
janneke.van.oijen
HR-medewerker schoolbestuur en adviseur van VfPf in gesprek over premie
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Expoints vragenlijst ID
inline