Paragraphs
Titel
Wat houdt de Modernisering Pf in?
Youtube video URL
https://youtu.be/A3LIQW8ifqg
Onderwerp van de video
Behoud personeel voor het PO - Modernisering Pf
Titel
Achtergrond
Tekst

Het reglement dat bepaalt of een schoolbestuur voor vergoeding van werkloosheidskosten in aanmerking komt, was in de loop der tijd steeds omvangrijker en complexer geworden. Daardoor konden schoolbesturen lastig voorspellen welke kosten wel of niet vergoed zouden worden. Bovendien veroorzaakte het een flinke administratieve last; naast juridische ondersteuning waren veel documenten nodig bij het indienen van een vergoedingsverzoek.

In de oude complexe systematiek kon het Pf niet goed meer controleren of een ontslag te voorkomen was geweest. Daardoor kwamen er soms werkloosheidskosten onterecht ten laste van het fonds. Daar betaalt iedereen aan mee, ook alle scholen die werkloosheidskosten weten te voorkomen of beperken door goed HR-beleid.

De werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs stegen tot 249 miljoen in 2018. En dat betekende een hoge premie voor alle scholen.

Dit moest anders. Het geld en de tijd die schoolbesturen kwijt zijn aan een hoge premie en administratieve handelingen, besteden zij natuurlijk liever aan de kwaliteit van het onderwijs.

Titel
De basis voor de veranderingen
Tekst

De sociale partners, dat zijn de vakbonden (CNV, AOB, FVOV, AVS) en de PO-Raad, bepaalden in 2018 samen met het bestuur van het Pf de kaders voor een moderniseringsslag. Voor de nieuwe manier waarop we in het primair onderwijs de werkloosheidskosten beheersen, gaan we:

 • actiever inzetten op het voorkomen van werkloosheidskosten
 • een financiële prikkel inbouwen die werkloosheidskosten moet beperken
 • meer voorspelbaarheid brengen in te verwachten vergoeding van de werkloosheidskosten
 • de administratieve last waar mogelijk verminderen
Titel
Voorkomen is beter dan verliezen
Tekst

Het belangrijkste gevolg van de veranderingen is dat werkgevers zich nog bewuster zijn van het belang om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij dreigend ontslag. Dat vraagt van sommige schoolbesturen een andere benadering van hun personeelsbeleid en extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten.
Uit ervaring blijkt dat de stap naar een andere baan makkelijker gaat vanuit een werksituatie.  Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) biedt ondersteuning om expertise in te schakelen en schoolbesturen zo te helpen dit in hun organisatie te realiseren.

In deze folder leest u meer: Behoud onderwijspersoneel in het PO en voorkom werkloosheidskosten

Titel
Wat houdt de nieuwe vergoedingssystematiek in?
Tekst

Het motto is eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden.
Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de kosten grotendeels vergoed door het Participatiefonds.
Iedereen betaalt een eigen bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband.

 • Standaard betaalt ieder schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen!
   
 • Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Deze infographic geeft de huidige en de nieuwe situatie visueel weer. 

Uitgangspunt is dat het oude reglement en het gemoderniseerde reglement naadloos op elkaar aansluiten. Dit betekent dat voor gevallen waarbij de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of voor 31 juli 2022 valt, het Reglement Pf 2021-2022 geldt. En ligt de laatste dag van de arbeidsovereenkomst op of na 1 augustus 2022, dan is het gemoderniseerde Reglement Pf vanaf 1-8-2022 van kracht.

Het Reglement Pf vanaf 1-8-2022 kunt u hier downloaden. Daar vindt u ook de makkelijk leesbare toelichting op het reglement die we gemaakt hebben en de handige Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting.

Titel
Beëindigingsgronden voor verlagen eigen bijdrage
Tekst

Er gelden 7 situaties waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%, namelijk bij werkloosheidskosten die ontstaan door einde arbeidsovereenkomst

 • Wegens bedrijfseconomische reden via UWV
 • Wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
 • Wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
 • Via (kanton)rechter op tegenspraak
 • Tijdelijk contract voor vervanging
 • Tijdelijk contract van zij-instromer
 • Participatiebaan

In uitzonderlijke gevallen kunnen er bij ontslag op verzoek van de werknemer werkloosheidskosten ontstaan (lees hier meer info van het UWV). Deze grond is een uitzondering, want deze komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

In alle andere gevallen kunnen we bij een beëindiging niet toetsen of dit onvermijdbaar was. En dus geldt de standaard eigen bijdrage van 50% en een vergoeding door het Pf van 50%.
Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst zonder bedrijfseconomische gronden. En bij het aflopen van tijdelijke contracten anders dan voor vervanging.
De werkgever hoeft in deze gevallen niets te doen, dus ook geen verzoeken in te dienen of documenten aan te leveren. Ook als het indienen van een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage niet mogelijk is omdat het niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement, is de eigen bijdrage 50% en vergoedt het Pf 50% van de werkloosheidskosten.

Youtube video URL
https://www.youtube.com/watch?v=kEFkpDdChDY
Onderwerp van de video
Uitleg over het hoe en waarom van de Modernisering Pf
Titel
Inspanningsverplichting voor verlagen eigen bijdrage
Tekst

Bij bepaalde beëindigingsgronden is er nog een voorwaarde voor verlaging van de eigen bijdrage. De werkgever moet aantonen aan de inspanningsverplichting te voldoen. Dat wil zeggen dat werkgever en werknemer in de periode voorafgaand aan het ontslag van-werk-naar-werk-activiteiten ondernomen hebben en dat daar een vastgesteld bedrag in geïnvesteerd is. In situaties waarbij de laatste contractdag in augustus 2022 ligt, moet er dus in april 2022 al begonnen worden met de activitieiten die nodig zijn om aan de inspanningsverplichting te voldoen.  

Lees hier meer over wat de inspanningsverplichting inhoudt.

Overzichtstabel met beëindigingsgronden, inspanningsverplichting per grond en aan te leveren documenten

Titel
Nieuwe vrijstellingsregelingen voor aannemen uitkeringsgerechtigde
Tekst

Met het nieuwe reglement bestaan er sinds 1-8-2022 ook twee nieuwe vrijstellingsregelingen bij het aannemen van een uitkeringsgerechtigde.

Lees hier meer over de nieuwe regelingen en wat u moet doen om er gebruik van te maken. 

Titel
Nieuw portaal bij het nieuwe reglement: Mijn Pf
Tekst

Bij het nieuwe reglement hoort ook een nieuw portaal: Mijn Pf. Dat is sinds 1 augustus 2022 in gebruik. Voor de gevallen die onder het oude reglement (2021-2022) vallen, kon u t/m 31 januari 2023 het oude Werkgeversportaal Pf gebruiken. Lopende verzoeken werden daarin nog afgehandeld. Eind juni 2023 zijn de gegevens uit het oude portaal overgezet naar het nieuwe Mijn Pf.

Hier leest u meer over Mijn Pf. In onderstaande video ziet u in vogelvlucht hoe het nieuwe Mijn Pf gaat werken. U kunt ook zelf door Mijn Pf klikken in deze demoversie!

Youtube video URL
https://youtu.be/OAS6yiE156I
Onderwerp van de video
Mijn Pf - het nieuwe portaal van het Participatiefonds sinds 1-8-2022
Titel
Wat levert dit ons allemaal op?
Tekst

Het belangrijkst is dat we er op deze manier samen voor zorgen dat personeel voor de onderwijs behouden blijft. Zodat er minder mensen (langdurig) in een uitkering terecht komen en de werkloosheidskosten voor de sector dalen.  

Lange termijn effect is dat de premie die alle scholen aan het fonds betalen kan dalen. De hoogte van de premie volgt immers de werkloosheidskosten die alle schoolbesturen samen maken.
De kosten die individuele schoolbesturen maken, worden niet meer in zijn geheel afgewenteld op het collectief. Het systeem is hiermee eerlijker geworden. Volgens de oude systematiek betalen schoolbesturen die weinig werkloosheidskosten maken evenveel als besturen die veel kosten veroorzaken.
De premie kan naar beneden, als er minder onderwijspersoneel in een uitkering zit.

Titel
De taak van het Participatiefonds
Tekst

Wij willen met onze dienstverlening bijdragen aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel op school. Als een werkgever er niet aan ontkomt afscheid te moeten nemen van een werknemer, dan neemt het fonds op transparante wijze het grootste deel van de kosten voor haar rekening en begeleiden wij de werkzoekende naar een nieuwe baan binnen of buiten de sector.

Titel
Wat betekent het voor de schoolbestuurder?
Tekst

Een gezonde bedrijfsvoering is voor elke werkgever van belang. Een strategisch HR-beleid geeft inzicht in toekomstige instroom, doorstroom en uitstroom binnen een organisatie. Dat maakt het mogelijk om als schoolbestuurder preventief bezig te zijn en te anticiperen met van-werk-naar-werktrajecten. En een reserve op te bouwen om de eigen bijdrage aan eventuele uitkeringskosten op te kunnen vangen.

Titel
Ondersteuning vanuit VfPf
Tekst

Vervangingsfonds en Participatiefonds bieden ondersteuning hierbij op een manier die bij de situatie van een schoolbestuur past. De regiocoördinatoren van onze regioteams denken mee en adviseren. Deze dienstverlening is onderdeel van de premie Pf die alle schoolbesturen betalen.

Titel
Heeft u vragen over de Modernisering van het Participatiefonds?
Tekst

We beantwoorden uw vragen over de vernieuwingen in de vergoedingssystematiek graag!

De antwoorden op de meest gestelde vragen over de Modernisering leest u in de Q&A (zie hieronder).

Staat uw vraag daar niet tussen? Stuur uw vraag naar onze helpdesk, [email protected], en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.
 

Korte omschrijving
Het waarom en hoe van de Modernisering Pf
Omschrijving
Het Participatiefonds (Pf) heeft de dienstverlening hervormd en verbeterd. We noemen dit de ‘Modernisering Pf’. Daarbij hoort een nieuw reglement. Dit is ingegaan op 1 augustus 2022. Het waarom en het hoe van de veranderingen zetten we hier op een rij.
Overige categorieën
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
meisje op hinkelbaan
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken
Hoofdcategorie
Artikel
Is dit nieuwsbericht uitgelicht op de overzichtspagina?
Off
Rangschikking (volgordelijkheid)
200