Bouwblokken
Titel
Uw premienota's
Tekst

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf

Titel
Hoeveel premie betaal ik?
Afbeelding
do, 08/04/2022 - 11:56
heleen.brakel
tabel met premies Vf en Pf 2022
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Afbeelding
do, 06/10/2021 - 11:05
heleen.brakel
Tabel premies miv aug 2021
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Afbeelding
do, 06/10/2021 - 11:04
heleen.brakel
Tabel premies tm juli 2021
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:
Tekst
Titel
Berekening, betaling en bonus-malusregeling
Titel
Berekening van de premie
Titel met invulbare tekst

De premie wordt berekend door de premiegrondslag (het brutoloon + 8% vakantiegeld) te vermenigvuldigen met het premiepercentage.

Titel
Betaling van de premie
Titel met invulbare tekst

De premie kan voldaan worden via een automatisch premie-incasso of door de premie zelf over te maken. Een automatisch incasso regelt u door een doorlopende machtiging af te geven. Dit kunt u heel eenvoudig en veilig hier digitaal doen.

U kunt ook een papaieren machiting gebruiken: SEPA formulier Vf  en SEPA formulier Pf ingevuld en ondertekend sturen naar [email protected].

De premie wordt dan elke maand rond de 20e afgeschreven van uw rekening. Als u de premie zelf over wilt maken, kunt u

  • de Vf-premie per maand overmaken naar rekening: NL61 INGB 0002 3100 44 en
  • de Pf-premie per maand overmaken naar rekening: NL53 INGB 0004 0075 91.
Titel
Bonus-malusregeling Vf
Titel met invulbare tekst

Bent u volledig aangesloten bij het Vervangingsfonds? Dan ontvangt u als bestuur éénmaal per jaar mogelijk een bonus (een nabetaling) of een malus (een vordering). Of u een bonus of een malus ontvangt, heeft te maken met de verhouding tussen de premie die u over het voorgaande kalenderjaar heeft betaald en de vergoeding voor vervanging die u over dat kalenderjaar heeft ontvangen. De berekening van de bonus respectievelijk malus vindt daarom altijd achteraf plaats. De datum bekendmaking is jaarlijks op 15 oktober. Het resultaat jaarafrekening is in te zien en te downloaden via het portaal Mijn Vf.

Is de verhouding tussen de betaalde premie en de ontvangen vergoeding min of meer in evenwicht, dan ontvangt u dat jaar geen bonus of malus.

De precieze berekeningswijze van de bonus-malusregeling en de overige voorwaarden vindt u in paragraaf 3.2 van het Reglement Vervangingsfonds.

Titel
Wat krijg ik ervoor terug?
Onderwerp van de tab
Wat krijg ik ervoor terug?
Tabs
Titel van de tab
Vervangingsfonds
Tekst

Premievergoeding

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder bepaalde voorwaarden (zie daarvoor het Reglement), vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet, tenzij er een financiële variant is afgesloten. In dat geval is het afhankelijk welke van de vier financiële varianten u heeft gekozen.

BGZ-dienstverlening

Alle schoolbesturen kunnen gebruik maken van onze BGZ-dienstverlening, of u nu volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds of eigenrisicodrager bent. Onder onze BGZ-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van het Vervangingsfonds. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw (ziekte)verzuimbeleid, uw personeels- en mobiliteitsbeleid en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

Titel van de tab
Participatiefonds
Tekst

Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan. Om de risico's voor deze kosten gezamenlijk te dragen zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Participatiefonds en betalen premie. Uit dit collectieve fonds financiert de sector de kosten van werkloosheidsuitkeringen die het Pf vergoedt.

UWV en WWplus bepalen de duur en hoogte van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan en welke werkgever de kosten moet betalen. De betreffende werkgever krijgt daarover altijd een brief van UWV.

UWV en WWplus brengen de kosten voor de uitkeringen die zij uitbetalen aan werkloos onderwijspersoneel in rekening bij het Participatiefonds. Het Participatiefonds financiert deze uitkeringskosten voor en brengt ze daarna in rekening bij het schoolbestuur dat door UWV en/of WWplus in aangemerkt als laatste werkgever van de uitkeringsgerechtigde. Het schoolbestuur kan een verzoek bij het fonds indienen om deze kosten vergoed te krijgen. Daarvoor moet aan de voorwaarden voldaan worden die in het Reglement Pf staan.

Ook de kosten van de re-integratiebegeleiding die het Participatiefonds verzorgt om uitkeringsgerechtigden weer aan de slag te helpen worden uit dit fonds betaald.

Daarnaast zet het Participatiefonds zich actief in om scholen te ondersteunen bij het voorkomen van werkloosheidskosten.

Titel
Meer informatie over de premies
Tekst

Meer informatie over de premies vindt u in hoofdstuk 3 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 van het Reglement Participatiefonds. Daarnaast vind u in Bijlage 1 van het Reglement Vervangingsfonds of in hoofdstuk 2 voor welke personeelsleden u premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds moet afdragen. Klik hier om naar de reglementen te gaan.  

Doelgroep
Omschrijving
Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Vervangingsfonds en het Participatiefonds. De premie voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie voor eigenrisicodragers (ERD), met of zonder financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd.
Downloads
di, 12/10/2019 - 14:53
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
4
ma, 09/16/2019 - 14:18
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
3
ma, 09/16/2019 - 14:19
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
4
Korte omschrijving
Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie. Bekijk de premie en welke dienstverlening u daarvoor terug krijgt.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-38
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
vr, 08/30/2019 - 13:48
heleen.brakel
Leraar tekent met kinderen
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken