Bouwblokken
Titel
Uw premienota's
Tekst

Uw premienota’s van het Vervangingsfonds en Participatiefonds vindt u allebei in Mijn Vf. De premienota's van Pf staan daarnaast ook in Mijn Pf.

Titel
Premiepercentages fondsen
Afbeelding
janneke.van.oijen
Tabel met de premiepercentages voor kalenderjaar 2024 voor Vervangingsfonds en Participatiefonds
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Afbeelding
janneke.van.oijen
Tabel met de premiepercentages voor Vf en Pf 2023
Standaardverhouding van foto overschrijven
Afbeeldingsverhoudingen gebruiken
Titel
Nota Bene - premiepercentages
Tekst

Het premiepercentage voor beide fondsen kan tussentijds worden aangepast. De premie Vf voor eigenrisicodragers (ERD) met financiële variant, wordt voor een volledig kalenderjaar vastgesteld en kan tussentijds niet worden gewijzigd. 

Een schoolbestuur dat volledig ERD (eigenrisicodrager) is voor vervangingskosten, betaalt uiteraard geen premie aan Vf.

Titel
Financiële varianten ERD van Vf: bepaal uw eigen risico
Tekst

U kunt als schoolbestuur de kosten voor vervanging bij verzuim in eerste instantie zelf dragen (eigenrisicodrager schap, ook wel ERD), maar het risico op hoge kosten willen afdekken. Daarvoor heeft het Vf vier financiële varianten waar u uit kunt kiezen. Lees hier meer over de financiële varianten van het Vervangingsfonds:

Titel
Berekening, betaling en bonus-malusregeling
Titel
Berekening van de premiebedrag
Titel met invulbare tekst

De premie wordt berekend door de premiegrondslag (het brutoloon + 8% vakantiegeld) te vermenigvuldigen met het premiepercentage.

Titel
Betaling van de premie
Titel met invulbare tekst

De premie kan voldaan worden via een automatisch premie-incasso of door de premie zelf over te maken. Een automatisch incasso regelt u door een doorlopende machtiging af te geven. U kunt heel eenvoudig en veilig digitaal een automatische incasso regelen.

U kunt ook een papieren machtiging gebruiken: SEPA formulier Vf  en SEPA formulier Pf ingevuld en ondertekend sturen naar [email protected].

De premie wordt dan elke maand rond de 20e afgeschreven van uw rekening. Als u de premie zelf over wilt maken, kunt u

  • de Vf-premie per maand overmaken naar rekening: NL61 INGB 0002 3100 44 en
  • de Pf-premie per maand overmaken naar rekening: NL53 INGB 0004 0075 91.
Titel
Bonus-malusregeling Vf
Titel met invulbare tekst

Bent u volledig aangesloten bij het Vf? Dan ontvangt u als bestuur éénmaal per jaar mogelijk een bonus (een nabetaling) of een malus (een vordering). Of u een bonus of een malus ontvangt, heeft te maken met de verhouding tussen de premie die u over het voorgaande kalenderjaar heeft betaald en de vergoeding voor vervanging die u over dat kalenderjaar heeft ontvangen. De berekening van de bonus respectievelijk malus vindt daarom altijd achteraf plaats. De datum bekendmaking is jaarlijks op 15 oktober. Het resultaat jaarafrekening is in te zien en te downloaden via het portaal Mijn Vf.

Is de verhouding tussen de betaalde premie en de ontvangen vergoeding min of meer in evenwicht, dan ontvangt u dat jaar geen bonus of malus.

De precieze berekeningswijze van de bonus-malusregeling en de overige voorwaarden vindt u in paragraaf 3.2 van het Reglement Vervangingsfonds.

Titel
Wat krijgt u ervoor terug?
Onderwerp van de tab
Wat krijg ik ervoor terug?
Tabs
Titel van de tab
Vervangingsfonds
Tekst

De wijze van aansluiting bij het Vervangingsfonds bepaalt wat u voor de te betalen premie terugkrijgt. Wanneer u volledig aangesloten bent bij het Vervangingsfonds kunt u, onder de voorwaarden die in het Reglement Vf staan, vervangingskosten declareren van medewerkers die afwezig zijn vanwege ziekte of zijn geschorst. Bij het eigenrisicodragerschap kan dit niet. Heeft u een financiële variant afgesloten, dan is de vergoeding afhankelijk van welke van de vier varianten u heeft gekozen.

Titel van de tab
Participatiefonds
Tekst

Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan. Om de risico's voor deze kosten gezamenlijk te dragen zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Participatiefonds en betalen premie. Uit dit collectieve fonds financiert de sector de kosten van werkloosheidsuitkeringen die het Pf vergoedt.

UWV en WWplus bepalen de duur en hoogte van werkloosheidsuitkeringen die ontstaan en welke werkgever de kosten moet betalen. De betreffende werkgever krijgt daarover altijd een brief van UWV.

UWV en WWplus brengen de kosten voor de uitkeringen die zij uitbetalen aan werkloos onderwijspersoneel in rekening bij het Participatiefonds. Het Participatiefonds financiert deze uitkeringskosten voor en brengt ze daarna in rekening bij het schoolbestuur dat door UWV en/of WWplus in aangemerkt als laatste werkgever van de uitkeringsgerechtigde. Het schoolbestuur kan een verzoek bij het fonds indienen om deze kosten deels vergoed te krijgen. Daarvoor moet aan de voorwaarden voldaan worden die in het Reglement Pf staan.

Hier leest u meer over hoe het proces van werkloosheidskosten in het PO werkt.

Ook de kosten van de re-integratiebegeleiding die het Participatiefonds verzorgt om uitkeringsgerechtigden weer aan de slag te helpen worden uit dit fonds betaald.

Daarnaast zet het Participatiefonds zich actief in om scholen te ondersteunen bij het voorkomen van werkloosheidskosten.

Titel
Voor alle schoolorganisaties: HR-dienstverlening ter voorkoming van ziekte en werkloosheid
Tekst

Alle schoolorganisaties kunnen - zonder bijkomende kosten - gebruik maken van de HR-dienstverlening van VfPf, gericht op het voorkomen van uitval door ziekte en werkloosheid. (Dit geldt ook voor schoolorganisaties die volledig eigenrisicodrager zijn voor vervangingskosten!)

Deze dienstverlening is een wettelijke taak van het Participatiefonds sinds 1 januari 2023. Onder onze HR-dienstverlening valt het gebruik maken van de producten, (advies)diensten en subsidieregelingen van VfPf. Hiermee ondersteunen wij u bij het verder verbeteren en actualiseren van uw arbo- en verzuimbeleid, HR-beleid, uitvoeren van van-werk-naar-werk- en mobiliteitstrajecten en het welzijn en de werkomstandigheden van uw medewerkers.

Media is een illustratie
Afbeelding
Doelgroep
Omschrijving
Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan het Participatiefonds. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een premievariant te betalen aan het Vervangingsfonds. Hoe de premies zijn opgebouwd en berekend, waar u uw premienota's kunt inzien, wat de premievarianten van het Vervangingsfonds inhouden en wat u voor de premie terugkrijgt, leest u op deze pagina.
Downloads
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
4
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
3
heleen.brakel
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
4
Korte omschrijving
Als schoolbestuur betaalt u elke maand premie aan Pf en wellicht ook aan Vf. Bekijk de premiepercentages en welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-38
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
heleen.brakel
Portret schooldirecteur wandelend richting ingang school
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken