Bouwblokken
Titel
Voorbeelden van individuele plannen
Titel
Voorbeeld arbobeleidsplan
Titel met invulbare tekst

Het voorbeeld arbobeleidsplan is een richtlijn voor het opstellen van een eigen arbobeleidsplan. Het bevat, gedeeltelijk uitgewerkte, elementen die thuishoren in een goed beleidsstuk. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat een arbobeleidsplan op bestuursniveau wordt vastgesteld.

Het voorbeeld kan worden gebruikt om:
• de doelstellingen en de inhoud van het arbobeleid te formuleren;
• de verdeling van middelen en taken schriftelijk vast te leggen;
• het beleid te toetsen aan de geformuleerde doelstellingen en zonodig de doelstellingen periodiek bij te stellen.

Indien u met dit voorbeeld aan slag gaat, is het van belang dat u dit afstemt op uw eigen organisatie. Dit betekent dat u minimaal:
• uw eigen intenties en doelstellingen formuleert;
• de diverse beleidsonderdelen invult aan de hand van het organisatiebreed organogram;
• omschrijft hoe de verschillende beleidsonderdelen in de praktijk worden gebracht;
• de taakverdeling aanpast aan de hand van de afspraken die hierover op organisatieniveau zijn gemaakt.

Titel
Verzuimbeleidsplan PO - handreiking
Titel met invulbare tekst

Met een goed (ziekte)verzuimbeleid bevordert u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en voorkomt u (ziekte)verzuim. Bij het opstellen of doorontwikkelen van uw eigen beleidsplan, kunt u gebruik maken van deze handreiking verzuimbeleidsplan.

Het (ziekte)verzuimbeleid is onderdeel van het arbo- en personeelsbeleid en heeft als doel het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en beroepsziekte, het beperken van ziekteverzuim en het naleven van de wetgeving. Een goed en volledig (ziekte)verzuimbeleidsplan gaat in op preventie, herstel, registratie en administratie. Het bevat protocollen en leidraden op het gebied van ziekte en re-integratie, ziekmeldingen, verzuimgesprekken, huisbezoeken en werkhervatting. Ook bevat het een algemene toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter.

Titel
Advies nodig?
Titel
1. Arbo Adviescentrum PO
Titel met invulbare tekst

Voor vragen over RI&E, de Arbocatalogus PO, arbowetgeving, binnenklimaat en BHV.

  • Telefoonnummer: 088 - 837 30 30 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur). 
  • E-mailadres: [email protected]
Titel
2. Uw Regioteam
Titel met invulbare tekst

Om tot een gedegen plan van aanpak voor goede arbeidsomstandigheden te komen kunt u advies van uw regioteam inschakelen.

Doelgroep
Omschrijving
Om tot goede arbeidsomstandigheden te komen moet er een gedegen plan van aanpak gemaakt worden, op basis van de individuele situatie per school. Allereerst wordt gekeken naar het geheel aan arbeidsomstandigheden in de huidige situatie. Hiervoor kunnen meerdere instrumenten, diensten en producten ingezet worden. Vervolgens wordt dit verwerkt in een plan van aanpak, waarbij mogelijke oplossingsrichtingen worden onderzocht. Hieruit volgen besluiten over de uit te voeren oplossing.
Downloads
vr, 09/27/2019 - 08:24
nina.penningdevries
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
15
di, 07/12/2022 - 12:17
janneke.van.oijen
Bestandcategorie
Rangschikking (volgordelijkheid)
16
Korte omschrijving
Als schoolbestuur moet u voor goede en veilige arbeidsomstandigheden zorgen. De Arbocatalogus en Arbomeester helpen u op weg.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-48
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
vr, 09/27/2019 - 09:14
nina.penningdevries
juf met kindjes in de gymzaal
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken