Bouwblokken
Titel
Mobiliteit en loopbaanbeleid
Titel met invulbare tekst

Nu het lerarentekort een grote uitdaging vormt is het van belang te werken aan retentie van uw medewerkers. Onze regioteams ondersteunen u en uw schoolbestuur bij vraagstukken op het gebied van mobiliteit en loopbaanbeleid. Maar ook op het gebied van professionalisering en niet alle direct onderwijs gerelateerde zaken. Doordat wij goed zicht hebben op de regionale en individuele arbeidsmarktsituatie kunnen wij een rol spelen in advisering met betrekking tot mobiliteit en waar mogelijk ontslag voorkomen.

 • U kunt deelnemen aan onze P&O netwerken en op een laagdrempelige manier contact zoeken met andere schoolorganisaties. 
 • Tijdens de inspiratiesessies en via ons blad Rentree delen we graag best practices.
 • De Onderwijsvacaturebank staat open voor iedereen uit het primair onderwijs. Daar kunt u uw medewerker tijdig op wijzen.
 • De bepalingen in de cao op gebied van duurzame inzetbaarheid geven u de mogelijkheid en de gezamenlijke plicht om preventief en tijdig aandacht te geven aan het vergroten van employabiliteit van uw medewerker. Onze dienstverlening richt zich op het inrichten van een effectief beleid. 
 • Stage lopen of tijdelijke detachering naar een andere organisatie worden als voorbeeld genoemd in de cao. Wij zetten graag ons netwerk voor u in.
Titel
Wat kan ik doen als HR-medewerker?
Titel met invulbare tekst

Maak strategische personeelsplanning onderdeel van uw HR-beleid. Het voeren van een strategisch personeelsbeleid zorgt ervoor dat u als werkgever inschattingen kunt maken op de lange termijn. Bijvoorbeeld doordat u overzicht heeft van personeelsleden met doorstroomwensen.

Wanneer u in beeld hebt wat de missie en visie van uw organisatie is, hoe uw personeelsbestand is opgebouwd en hoe de arbeidsmarkt er in uw regio uitziet, heeft u bouwstenen in handen om de in-, uit-, en doorstroom van uw personeel te beïnvloeden en in te springen op de personele en financiële ontwikkelingen die u nog te wachten staan. U weet waarvoor u een financiële buffer wilt opbouwen, welke interventies nodig zijn om uw personeel nu en in de toekomst gezond en met plezier aan het werk te houden, en wat de gewenste capaciteit is voor de toekomst. 

Uw regiocoördinator kan u ondersteunen bij het opzetten van uw strategisch personeelsbeleid.

Titel
Afscheid nemen van personeel
Titel met invulbare tekst

U kunt ook redenen hebben om afscheid te willen nemen van een medewerker. Bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie, omdat de vervanging niet meer nodig is of omdat, ondanks inspanningen van beide kanten, u tot de conclusie komt dat het dienstverband binnen uw schoolorganisatie niet meer past. Dan is één van de voorwaarden voor vergoeding van eventuele uitkeringskosten door het Participatiefonds, dat u de medewerker vóór het einde van het dienstverband begeleiding biedt bij het vinden van een nieuwe baan.

De inspanningen die van u gevraagd worden zijn opgenomen in het Reglement Participatiefonds. Zie hiervoor de modelverklaring herplaatsingsmogelijkheden.

Deze voorwaarden zorgen er mede voor dat werkgevers hun uiterste best doen om te voorkomen dat zij afscheid moeten nemen van een personeelslid. Zo blijven de kosten van de werkloosheidsuitkeringen en de premies die schoolbesturen aan het fonds moeten afdragen, zo laag mogelijk.

Titel
Van werk naar werk traject
Titel met invulbare tekst

Wanneer u afscheid wilt nemen van een werknemer moet u, om  in aanmerking te komen voor vergoeding van de uitkeringskosten, aan een aantal voorwaarden voldoen. Één daarvan is dat u uw werknemer vóór het einde van het dienstverband begeleiding biedt bij het vinden van een baan buiten uw eigen organisatie.

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een sollicitatietraining
 • een netwerktraining
 • omscholing,
 • coaching
 • een outplacementtraject.

U kunt met uw werknemer in gesprek gaan over de concrete invulling van deze begeleiding, maar uiteindelijk beslist u als werkgever.

Wanneer uw werknemer vóór het ontslag geen gebruik gemaakt heeft van de aangeboden begeleiding, dient u, om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding, na de beëindiging van het dienstverband nóg een keer een aanbod doen.

Twijfelt u als werkgever of het aanbod voldoet aan de voorwaarden van het Participatiefonds? Neem dan contact op met onze helpdesk via het telefoonnummer 088 - 605 51 55 of per e-mail [email protected].

NB: U bent niet altijd verplicht uw werknemer een aanbod te doen. Alleen wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de uitkeringskosten door het Participatiefonds.

Titel
Adviesdiensten VfPf
Titel met invulbare tekst

Onze adviesdiensten richten zich met name op het organiseren van een professionele schoolorganisatie. Direct gevolg is het voorkomen van ongewenste uitstroom en ziekte en behoud van uw personeel. Helaas is dit niet in alle gevallen te voorkomen. Dan is het fijn te weten dat u er alles aan gedaan heeft, en, in voorkomende gevallen een beroep kunt doen op het Participatiefonds. Minimaal zo belangrijk is dat we gezamenlijk preventief werken aan maximale inzetbaarheid van uw medewerkers. Mocht het namelijk zo zijn dat uw medewerker niet bij u kan blijven werken, dan is het belangrijk dat hij/zij snel weer een nieuwe baan kan bemachtigen.

Onze adviesdiensten:

 • Plan V: deze bewezen dienstverlening helpt uw organisatie met het realiseren van een gezonde schoolorganisatie waar medewerkers fit en geïnspireerd kunnen blijven werken.
 • Aandacht voor duurzame inzetbaarheid
 • Concrete praktische hulp op het gebied van strategische personeelsbeleidwerkdrukscans, individuele coaching, workshops en leiderschapsprogramma’s (voor schoolleiders)   
 • Met de Subsidie Lerend Werken kunt u als schoolleider coaching aanvragen of deelnemen aan een intervisie groep, zodat u zeker kunt handelen. Deze opleiding is opgenomen in het schoolleidersregister.
Titel
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Titel met invulbare tekst

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Sinds dat moment is het arbeidsrecht van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat voor werknemers in het openbaar onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs. Dit brengt een aantal veranderingen voor het openbaar onderwijs met zich mee, die ook van belang zijn op het moment van dreigend ontslag. 

Wij kunnen ons voorstellen, ook in het licht van ons reglement, dat u hier hulp bij kunt gebruiken.
Ook hiervoor kunt u contact opnemen met uw regio-coördinator.

NB: Op het moment van aangekondigd ontslag mogen wij u niet meer adviseren over vergoedingsverzoek.  Betrek ons daarom juist ruim daarvoor. 

Doelgroep
Omschrijving
Uit oogpunt van goed werkgeverschap en strategische personeelsplanning is het belangrijk om met uw medewerkers in gesprek te blijven over hun loopbaanontwikkeling.

Interne mobiliteit naar een ander team op een andere locatie, jobcrafting of doorgroeien naar een andere functie kunnen instrumenten zijn om uw medewerkers gemotiveerd en met plezier aan het werk te houden.
Downloads
Korte omschrijving
Uit oogpunt van goed werkgeverschap en strategische personeelsplanning is het belangrijk om met uw medewerkers in gesprek te blijven over hun loopbaanontwikkeling.
Rangschikking (volgordelijkheid)
-44
Afbeelding met ondertitel
Afbeelding
di, 10/08/2019 - 08:00
nina.penningdevries
Directeur en jonge leerkracht staand in gesprek in klaslokaal
Standaardverhouding van foto overschrijven
Websitebrede afbeeldingsverhouding gebruiken